وزیر ارتباطات با فعالان و نخبگان ICT استان خراسان جنوبی دیدارکرد
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر واعظی دردیدار با فعالان و نخبگان ICT استان خراسان جنوبی گفت: دنیای امروز با برخورداری ازIT به سمت ارزش افزوده و ایجادشغل درحرکت است و اگر درمقطعی از تاریخ، کشاورزی و صنعت محوربود، امروز فناوری، محور است.
وی ارتباطات و فناوری اطلاعات را به عنوان پیشران توسعه و توانمند ساز درهمه بخشهای کشور خواند و ادامه داد:درسیاستهای کلی برنامه ششم که رهبر معظم انقلاب ابلاغ کردند: 50درصد بندها به صورت مستقیم و غیر مستقیم با IT ارتباط دارد .
واعظی برحرکت دوجانبه ازسوی دولت و بخش خصوصی تاکیدکردو گفت: در اولین اقدام وزارت ارتباطات عقب ماندگیها ی زیرساختی راتاحد زیادی مرتفع کرد و پهنای باند از 620 گیگابیت برثانیه امروز به 2400 گیگابیت رسیده است که تاپایان سال به 4000 گیگابیت برثانیه افزایش می یابد.
ict ict