اولین کش سرور 2 گیگا بیت بر ثانیه
خوشحالیم به اطلاع مشتریان برسانیم تغییرات مهمی بر روی کش سرور جت سیب انجام شده بطوریکه کارایی آن تا 50 درصد افزایش یافته است و اکنون اولین کش سرور 2 گیگا بیت برثانیه راه اندازی شد