مخابرات استانی
در حال حاضر بیش از 10 شرکت مخابرات استانی از کش سرور جت سیب استفاده می کنند و سایر شرکت های مخابرات استانی نیز در حال خرید این محصول می باشند.